Video's

Demonstratie van Tendoryu Aikido Tendokan Dojo-cho KENTA SHIMIZU (2019)

Bron: Tendoryu Aikido Tendokan YouTube


Stage, Genk, maart 2019, Kenji Shimizu Sensei en Kenta Shimizu Dojocho

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Bron: Tendoryu Aikido Tendokan YouTube


Stage, Genk, 2018, Tendoryu Aikido Dojocho Kenta Shimizu

Bron: Tendoryu Aikido Tendokan YouTube


Demonstratie van Tendokan-leraren, 2014

Source: Tendoryu Aikido Tendokan YouTube


Stage Tendoryu Aikido o.l.v. Jos Vanroy, Bad Sackingen, 2010

Bron: YouTube


Tendoryu Aikido, lente 2018, bezoek van Kenji Shimizu en Kenta Shimizu aan Duitsland

Bron: www.tendo-world-aikido.de


Enkele basistechnieken

Ikkyo

Nikyo

Shihonage

Kotegaeshi

Bron: Tendoryu Aikido Tendokan