Videos

Demonstration by Tendoryu Aikido Tendokan Dojo-cho KENTA SHIMIZU (2019)

Bron: Tendoryu Aikido Tendokan YouTube


Seminar, Genk, March 2019, Kenji Shimizu Sensei and Kenta Shimizu Dojocho

Day 1

Day 2

Day 3

Source: Tendoryu Aikido Tendokan YouTube


Seminar, Genk, 2018, Tendoryu Aikido Dojocho Kenta Shimizu

Source: Tendoryu Aikido Tendokan YouTube


Tendokan teachers demonstration, 2014

Source: Tendoryu Aikido Tendokan YouTube


Training Course Tendoryu Aikido by Jos Vanroy, Bad Sackingen, 2010

Source: YouTube


Tendoryu Aikido, Spring 2018, Kenji Shimizu and Kenta Shimizu visit Germany

Source: www.tendo-world-aikido.de


Some basic techniques

Ikkyo

Nikyo

Shihonage

Kotegaeshi

Source: Tendoryu Aikido Tendokan